Uw Privacy

 

1             Privacy Statement

Stichting Ruiterclub Meyvliet, (verder in dit document aangegeven als SRM), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van leden van de Stichting en hun ouders of verzorgers zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2             Contactgegevens:

SRM is gevestigd aan de Westvlietweg 151, postcode 2495 AG te Den Haag.

Emailadres; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SRM is vanaf 29 maart 2007  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag met het dossiernummer 27299111.

 

3             Persoonsgegevens die wij verwerken:

SRM verwerkt de persoonsgegevens welke door u aan ons zijn verstrekt.

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om uw kind in te schrijven voor de ponylessen.

Hieronder vindt u een inschrijfformulier voor de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor veiligheid van u kind en voor verwerken in de ledenadministratie van de stichting.

 

            Inschrijf formulier Stichting Ruiterclub Meyvliet

Inschrijving vindt plaats vanaf 7 jaar

Graag met blokletter invullen

Naam kind (roepnaam)

*

Achter naam kind

*

Leeftijd

*

Geboorte datum

*

Is het Nederlands talig

*Ja/nee geeft taal op.

Telefoon nummer Ouders

*

Telefoon nummer kind of verzorger (indien van toepassing)

 

Woonadres kind (straat )

*

Huisnummer

*

Postcode

*

Plaats

*

Email adres

 

Heeft het kind eerder paardrijlessen gehad en hoelang.

*

Heeft het kind ziekten of een handicap waarmee rekening gehouden moet worden

*

Datum wanneer wordt aangevangen met de lessen.

*

Invuldatum inschrijfformulier

*

Naam van degene die de contributie betaald

*

Het Lesgeld bedraagt

Administratief geven wij de voorkeur om na gebleken geschiktheid 3 maanden vooruit te betalen.

Bij de betaling de naam van het kind en de betreffende maand te vermelden.

65,00 per maand voor 1 les per/week of 195,00 voor 3 maanden voor 13 lessen.

Indien de lessen niet worden bijgewoond kan dit niet worden verrekend. Alleen in geval van langdurige ziekte/ongeval kan het lesgeld worden opgeschort.

Lesgeld dient vooraf te worden voldaan

Bankrekening ABN-AMRO NL73ABNA053.15.04.247

t.n.v. P. Kuiper

Het inschrijfformulier wordt als hand ingevuld of als een PDF formaat door U aangeleverd en door SRM intern bewaard in de ledenadministratie. Gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan alleen voor de ledenadministratie van SRM.

Na het beëindigen van het lid maatschap worden alle gegevens van het betreffende kind uit de leden administratie verwijderd en vernietigd.

 

4             Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

SRM

Westvlietweg 151, postcode 2495 AG te Den Haag.

Telefoon; 070-3070321

Emailadres; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

5             Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

SRM verwerkt uw persoonsgegevens alleen in de ledenadministratie die wij nodig hebben voor de bereikbaarheid en veiligheid van uw kind. Ook gebruiken wij de gegevens van uw kind voor de absentielijst, eventuele afwezigheidscontrole en het betalingsschema (hier betreft het alleen maar de voor en achternaam van het kind).

SRM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die ( aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Alle persoonsgegevens blijven binnen het kantoor van de SRM dat is gevestigd aan de Westvlietweg 151 2495AG Den Haag.

 

6             Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

SRM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle categorieën de volgende bewaartermijn:

  • Na beëindiging van het lidmaatschap worden alle gegevens direct uit de elektronische administratie verwijderd.
  • Print versies worden eveneens direct verwijderd.
  • Het betreffende lid wordt pas na volledige betaling van de contributie uit het betaalschema verwijderd.
  • De financiële administratie bestaat uit een spreadsheet waar alle actieve leden op staan vermeld en waar de betalingen (per bank of contant) maandelijks op worden bijgehouden. De spreadsheets en bankafschriften worden maximaal 5 boekjaren bewaard en daarna vernietigd

               

7             Delen van persoonsgegevens met derden.

SRM verstrekt geen persoonsgegevens aan derden of aan een overheidsinstantie.

 

8             Cookies, of vergelijkbare technieken.

SRM gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

9             Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SRM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar sturen naar SRM. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SRM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

10           Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SRM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met SRM

De volgende maatregelen zijn genomen om u persoonsgegevens te beveiligen:

-              Beveiligingssoftware, zoals virusscanner en firewall.

-              Ook is de computer van SRM waarop de ledenadministratie wordt gevoerd met een paswoord vergrendeld en niet toegankelijk voor onbevoegde personen.